Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.cemarkingnordic.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur de behandlas

1. Personuppgifter:

a) behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
b) samlas endast in för vårt nyhetsbrev och för kurser och kommer inte behandlas på annat sätt.
c) är limiterade till den registrerades namn, e-postadress och registreringsdatum för nyhetsbrev. För beställning av kurser kommer personliga uppgifter förvaras tillsammans med de nödvändiga detaljerna om företaget för fakturering, för utskick av kursinformation innan och efter kurstillfället, samt för att skriva kurscertifikat.
d) uppdateras direkt efter mailingtillfället eller efter önskan av den registrerade. På begäran av den registrerade kommer hans eller hennes uppgifter raderas.
e) förvaras i en elektronisk databas. För kurser används registringslistor som kommer att förstöras efter utskick av kurscertifikaten.
f) är lagrade med hemliga lösenord på datorsystem som kommer att raderas helt vid utbyte.

2. Personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för och kan visa att dessa principer efterlevs.

3. Behandling blir laglig gjord enligt ett av följande villkor:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
d) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.