Expertis

Det huvudsakliga syftet med våra utredningar är att se till att säkerheten på arbetsplatsen är så hög som möjligt vad gäller personal, maskiner och utrustning. Vi utvärderar också närmiljön, underhåll, hur maskiner kombineras, både vad gäller större produktionslinjer och fristående utrustning.

CE marking Nordic AB:s konsulter har en gedigen teknisk bakgrund, vilket gör att vi också kan utföra skadevärdering och tekniska beräkningar. Även inom dessa områden fokuserar vi främst på säkerhet.

De så kallade sociala EU-direktiven utgör en viktig informationskälla i vårt arbete. Konsulterna på CE marking Nordic AB har under många år noga följt utvecklingen av det ramverksdirektiv som främjar förbättringar inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt närstående EU-direktiv. Men, utredningar inom säkerhet på arbetsplatsen utgår alltid från nationell lagstiftning, vilken innehåller utförliga bestämmelser för arbetsgivaren och sina anställda. Därför ser vi till att alltid hålla oss á jour med den utveckling inom säkerhetslagstiftning för maskiner och utrustning.

Rådgivning

Hur kan vi tillhandahålla råd om säkerhet på arbetsplatsen? Det kan inte göras utan utförlig kunskap om specifika EU-direktiv, förordningar och svensk lagstiftning. Dessutom krävs betydande erfarenhet av arbete med riskbedömning och framställning av användbara listor på de åtgärder som fordras.

I princip tar CE marking Nordic AB all utrustning som används inom arbetet med i beräkningen, men i utvärderingen av en säker arbetsmiljö fokuserar vi huvudsakligen på samverkan mellan människa och maskin. Detta område får sällan den uppmärksamheten som det förtjänar.

CE marking Nordic AB kan ge råd inom alla områden som rör säkerhet på arbetsplatsen. Exempelvis kan vi skissa upp riskutvärderingen för en maskin eller produktionslinje, utforma planen för genomförandet av förbättringar och skriva säkerhetsinstruktioner för operatörerna. Vi kan också ge råd vid ombyggnad av en installation, till exempel om rätt val av skyddssystem.

När man bygger en ny eller förändrar en existerande produktionslinje händer det att man inte är säker på om man räknas som tillverkare enligt lag. Vi kan ge råd om vem som är ansvarig för CE-märkningen, om så krävs.

Med andra ord: CE marking Nordic AB kan hjälpa till att skapa en säker arbetsmiljö för både arbetsgivare och anställda.

Säkerhet på jobbet är förstås något som angår alla, men en arbetsgivare måste ha detta under kontroll genom det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. CE marking Nordic AB hjälper gärna till att utföra bedömningarna.

Tekniskt SAM

Den riskutvärderingen som vi på CE marking Nordic AB gör är av teknisk natur och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. Våra rapporter visar tydligt de områden som behöver förbättras. Genom att använda många bilder underlättar också för de som inte har detaljkunskaper om maskinen eller anordningen att delta i diskussioner och beslutsprocesser om riskhanteringen.

Det första steget i en riskbedömning för arbetsmiljön är att avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas. CE-märkning kan behövas, beroende på tillverkningsåret. Produktionsutrustningens skick måste alltid jämföras med de lagstadgade krav som gäller nu. Dessutom måste användningen av utrustningen kartläggas och då räcker det inte med att titta på hur den används av operatören, utan även hur den underhålls och rengörs. Mycket utrustning genomgår förändringar under sin livstid. Det är viktigt att utvärdera dessa förändringar (kan det räknas som en ny maskin?). Ofta har äldre utrustning (utan CE-märkning) aldrig genomgått en säkerhetsbedömning.

Det är alltid nödvändigt att göra justeringar. Listan på åtgärder som ska vidtagas, ger en utförlig beskrivning av alla förbättringar, rangordnade efter prioritet.

Skadeanalys

Trots säkerhetsåtgärder, kontroller, riskbedömningar, observation och så vidare, händer det att produktion måste stoppas, helt eller delvis, exempelvis på grund av en trasig maskin, eldsvåda, eller en allvarlig olyckshändelse till följd av att någon gjort fel. Detta kan leda till att en noggrann utvärdering måste utföras.

Låt CE marking Nordic AB utvärdera olyckan och skadan. Vilken är den troliga orsaken? Hur kan det undvikas i framtiden? Var det ett konstruktionsfel? Är de lösningar tillverkaren föreslår tillräckliga? Vi kan ge klara besked på dessa frågor och tillhandahålla tekniska beräkningar och jämförande information utifrån relevant litteratur.